در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا CompTIA Network+ را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که CompTIA Network+ را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند CompTIA Network+ را بصورت مبتدی و حدود ۲۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند CompTIA Network+ را بصورت متوسط و حدود ۵۲ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند CompTIA Network+ را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۱۹%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۲۹%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۵۲%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۷۹%
زن بیش از ۱۰ عضو ۲۱%
کاربران منتخب