در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا CompTIA Network+ را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که CompTIA Network+ را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند CompTIA Network+ را بصورت مبتدی و حدود ۳۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند CompTIA Network+ را بصورت متوسط و حدود ۴۹ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند CompTIA Network+ را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۲۰%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۱%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۴۹%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۷۸%
زن بیش از ۱۰ عضو ۲۲%
کاربران منتخب