محمدحسن ابراهیمی

محمدحسن ابراهیمی

دکترا زمین شناسی چینه و فسیل

۰ارتباط ۱مهارت
کرمان | کرمان
دکترا دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحصیلات
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۹۶ اکنون
دکترا زمین شناسی چینه و فسیل
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات