در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا ArcGIS را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که ArcGIS را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۴ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند ArcGIS را بصورت مبتدی و حدود ۴۰ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند ArcGIS را بصورت متوسط و حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند ArcGIS را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی بیش از ۱۰ عضو ۶%
متوسط بیش از ۵۰ عضو ۳۴%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۴۰%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۲۰%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۵۵%
زن بیش از ۵۰ عضو ۴۵%
کاربران منتخب