علی غفوری

علی غفوری

دکترا علوم سیاسی روابط بین الملل- مطالعات منطقه ای

۲۵ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناس و تحلیلگر
موسسات علمی و پژوهشی
دکترا دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۳ اکنون
دکترا علوم سیاسی روابط بین الملل
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
کارشناس و تحلیلگر
موسسات علمی و پژوهشی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
اسپانیایی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
فرانسه | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات