شهباز اسلامی

شهباز اسلامی

دکترا روانشناسی تربیتی

۰ارتباط ۱مهارت
هرمزگان | قشم
Preconstruction مدیر
کلینیک
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی قشم
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قشم
۱۳۹۴ اکنون
دکترا روانشناسی تربیتی
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
Preconstruction مدیر
کلینیک
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات