سامان قرباندوست

سامان قرباندوست

۰ارتباط ۲مهارت
قزوین | محمدیه
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
۱۳۹۱ - ۱۳۹۷
کارشناسی مهندسی برق کنترل
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات