شاپور جارچی

شاپور جارچی

کارشناسی حسابداری

۱ارتباط ۰مهارت
البرز | کرج
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز هشترود
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز هشترود
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی حسابداری
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات