علی رضائی

علی رضائی

حسابرس

۰ارتباط ۴مهارت
خراسان رضوی | مشهد
حسابدار
بیمه ایران
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خراسان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خراسان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی حسابداری
مدرک کاردانی در دانشگاه فنی مهندسی ثامن مشهد اخذ گردیدم
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
حسابدار
بیمه ایران
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
حسابرس
سازمان حسابرسی مشهد
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات