حسن نجفی سولاری

حسن نجفی سولاری

دکترا مدیریت

۶ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
مشاور
رسانه
تجارب کاری
۱۳۸۵ اکنون
مشاور
رسانه
مهارت ها
توضیحات