آرش اسماعیلی

آرش اسماعیلی

کارشناسی مهندسی مکانیک

۱۲۹ارتباط ۳مهارت
مرکزی | ساوه
سرپرست لجستیک
نورد و لوله صفا
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی ساوه
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی ساوه
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی مکانیک
تجارب کاری
۱۳۸۵ اکنون
سرپرست لجستیک
نورد و لوله صفا
سرپرست حمل محصولات و ترابری سنگین و سبک در کارخانجات نورد و لوله صفا
مهارت ها
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
اتوماسیون اداری همکاران سیستم
exel
توضیحات