معراج کربلایی اسد

معراج کربلایی اسد

کارشناسی هنر گرافیک

۰ارتباط ۴مهارت
البرز | کرج
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی تهران
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی تهران
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی هنر گرافیک
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
توضیحات