آزاده مسعودنیا

آزاده مسعودنیا

کارشناسی بیولوژی دریا و دستیار دندانپزشک و مترجم

۳ارتباط ۲مهارت
تهران | تهران
مترجم
انتشارات ثالث
کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی
تحصیلات
دانشگاه شهید بهشتی
۱۳۷۷ - ۱۳۸۱
کارشناسی بیولوژی دریا
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
مترجم
انتشارات ثالث
۱۳۸۴ اکنون
دستیار
دندانپزشکی
پروژه‌ها
۱۳۹۶-۰۸
پیامبر
ثالث
۱۳۹۵-۱۲
نامه های عاشقانه
ثالث
مترجم
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات