سجاد فرجزاده

سجاد فرجزاده

کارشناسی مهندسی مکانیک خودرو

۳۷۹ارتباط ۸مهارت
کردستان | بیجار
مهندسی مکانیک
ایران خودرو (طراحی و مونتاژ)
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اوج
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اوج
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی مکانیک خودرو
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
مهندسی مکانیک
ایران خودرو (طراحی و مونتاژ)
کار در قسمت مونتاژ ۱،۲،۳،۴
مهارت ها
| ۱۴۶نفر
حجت جهانیمجید ناصریآزاده مسعودنیاحسین جغراتیانبشیر بهشتی
| ۱۴۲نفر
مجید ناصریزهرا محمدیآزاده مسعودنیاحسین جغراتیانروح الله رضایی
| ۱۳۶نفر
مجید ناصریزهرا محمدینگین طلاییآزاده مسعودنیاحسین جغراتیان
| ۱۳۳نفر
مجید ناصریزهرا محمدیآزاده مسعودنیاحسین جغراتیانسمانه براری شمس آباد
| ۱۳۱نفر
مجید ناصریآزاده مسعودنیاحسین جغراتیانسمانه براری شمس آبادرضا غفاری
| ۱۲۳نفر
مجید ناصریعلی نامدارزهرا محمدیحسین جغراتیانسمانه براری شمس آباد
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
عاشق طبیعت و کوهنوردی و ...
09196542908