سجاد فرجزاده

سجاد فرجزاده

کارشناسی مهندسی مکانیک خودرو

۳۷۳ارتباط ۸مهارت
کردستان | بیجار
مهندسی مکانیک
ایران خودرو (طراحی و مونتاژ)
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اوج
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اوج
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی مکانیک خودرو
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
مهندسی مکانیک
ایران خودرو (طراحی و مونتاژ)
کار در قسمت مونتاژ ۱،۲،۳،۴
مهارت ها
| ۱۴۵نفر
حجت جهانیمجید ناصری
| ۱۴۰نفر
مجید ناصریزهرا محمدی
| ۱۳۵نفر
مجید ناصریزهرا محمدینگین طلایی
| ۱۳۱نفر
مجید ناصریزهرا محمدی
| ۱۳۰نفر
مجید ناصری
| ۱۲۱نفر
مجید ناصریعلی نامدارزهرا محمدی
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
عاشق طبیعت و کوهنوردی و ...
09196542908