سجاد فرجزاده

سجاد فرجزاده

کارشناسی مهندسی مکانیک خودرو

۳۶۷ارتباط ۸مهارت
کردستان | بیجار
مهندسی مکانیک
ایران خودرو (طراحی و مونتاژ)
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اوج
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اوج
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی مکانیک خودرو
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
مهندسی مکانیک
ایران خودرو (طراحی و مونتاژ)
کار در قسمت مونتاژ ۱،۲،۳،۴
مهارت ها
| ۱۴۷نفر
علی اصغر عزیزیحجت جهانیمجید ناصریآزاده مسعودنیاحسین جغراتیان
| ۱۴۳نفر
علی اصغر عزیزیمجید ناصریزهرا محمدیآزاده مسعودنیاحسین جغراتیان
| ۱۳۷نفر
علی اصغر عزیزیمجید ناصریزهرا محمدینگین طلاییآزاده مسعودنیا
| ۱۳۴نفر
علی اصغر عزیزیمجید ناصریزهرا محمدیآزاده مسعودنیاحسین جغراتیان
| ۱۳۲نفر
علی اصغر عزیزیمجید ناصریآزاده مسعودنیاحسین جغراتیانرضا غفاری
| ۱۲۴نفر
علی اصغر عزیزیمجید ناصریعلی نامدارزهرا محمدیحسین جغراتیان
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
عاشق طبیعت و کوهنوردی و ...
09196542908