زهرا افزونی

زهرا افزونی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات