شهرام علی ثانی

شهرام علی ثانی

کارشناسی طراحی صنعتی ساخت و تولید

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | اندیشه
تکنسین تعمیرات
ایران تایر
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی تبریز
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی تبریز
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی طراحی صنعتی ساخت و تولید
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
تکنسین تعمیرات
ایران تایر
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات