علیرضا عیاری

علیرضا عیاری

کارشناسی طراح الکتریکال

۰ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد
تحصیلات
دانشگاه شاهد
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
دانشگاه تبریز
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی برق قدرت
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات