علی اصغر شفیعی زرگر

علی اصغر شفیعی زرگر

مهندسی عمران

۰ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | مشهد
اجرایی
سازمان نظام مهندسی
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خاوران
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خاوران
۱۳۹۵ - ۱۳۹۸
کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست
مدارک و گواهی‌نامه ها
کارشناسی ارشد
خاوران
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
اجرایی
سازمان نظام مهندسی
پروژه‌ها
تصفیه خانه
پروژه‌ها
مدلسازی سه بعدی استخرهای ته نشینی
مهارت ها
توضیحات