موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خاوران

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خاوران

Khavaran Institute of Higher Education

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خراسان رضوی
شهر
مشهد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خاوران در آرمانگر عضو هستند که ۴۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۵۲%
زن بیش از ۱۰ نفر ۴۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خاوران در آرمانگر عضو هستند که ۹۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از خراسان رضوی، 4 درصد از آذربایجان شرقی، 4 درصد از تهران، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خراسان رضوی
بیش از ۱۰ نفر
۹۲%
۹۲%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خاوران در آرمانگر عضو هستند که ۶۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۶۸%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۸%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۴%
۲۴ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر سخت افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مدیریت پروژه
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی عمران مدیریت پروژه
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی هنر و معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۴%
۲۴ %