احمد طهماسبی

احمد طهماسبی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب و سازه‌های هیدرولیکی

۰ارتباط ۳مهارت
فارس | شیراز
سرپرست کارگاه
برسان مدیریت
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات فارس
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات فارس
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب و سازه‌های هیدرولیکی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۴
نقشه کشی
نظام مهندسی فارس
نقشه برداری
ماهان
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
سرپرست کارگاه
برسان مدیریت
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
سرپرست کارگاه
ایستا فن صنعت
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
مهندس عمران
پارس گستر
۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
سرپرست کارگاه
پتروشیمی فن آوران
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
مهندس اجرا
فارس باروساز
پروژه‌ها
محاسبه استانه هواگیری در سرریزهای پلکانی
محاسبه افت انرژی در سرریزهای پلکانی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات