در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا نقشه برداری را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که نقشه برداری را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۵ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند نقشه برداری را بصورت مبتدی و حدود ۳۵ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند نقشه برداری را بصورت متوسط و حدود ۳۸ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند نقشه برداری را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲%
متوسط بیش از ۵۰ عضو ۲۵%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۳۵%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۳۸%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۹۴%
زن بیش از ۱۰ عضو ۶%
کاربران منتخب