داوود ستوده رودی

داوود ستوده رودی

کارشناسی مهندسی معدن استخراج

۱ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | خواف
مهندس اجرا
شرکت گسترش و نو سازی صنایع ایرانیان مانا
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی سواد کوه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سواد کوه
۱۳۸۸ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی معدن استخراج
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۸۲ - ۱۳۸۴
کاردانی مهندسی معدن استخراج
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
مهندس اجرا
شرکت گسترش و نو سازی صنایع ایرانیان مانا
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
مدیر خط تولید
کاوش گستر امین
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
سرپرست اجرا
فراز راه مجد
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات