محمد امین زرگر

محمد امین زرگر

کارشناسی مدیریت صنعتی خبرنگار ایرنا در قاینات

۱۳ارتباط ۲مهارت
خراسان جنوبی | قاین
همکار اداری
انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی قاین
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز قائن
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز قائن
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی مدیریت صنعتی
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
همکار اداری
انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی قاین
۱۳۸۲ - ۱۳۸۴
خبرنگار
خبرگزاری ایسنا
مهارت ها
| ۲نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات