امیر کاظمی نژاد

امیر کاظمی نژاد

کارشناسی مهندسی مکانیک (بازرس پمپ ، جوش و NDT )

۰ارتباط ۱مهارت
البرز | کرج
بازرس جوش
بازرسی
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
۱۳۸۵ - ۱۳۸۹
کارشناسی مهندسی مکانیک جامدات
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
بازرس جوش
بازرسی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات