شهریار انصاری

شهریار انصاری

کارشناسی علوم اجتماعی

۲ارتباط ۳مهارت
گیلان | املش
اداری ( کارگزینی )
سیمان گیلان سبز
کارشناسی دانشگاه گیلان
تحصیلات
دانشگاه گیلان
۱۳۷۱ - ۱۳۷۵
کارشناسی علوم اجتماعی
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
اداری ( کارگزینی )
سیمان گیلان سبز
۱۳۹۰ اکنون
مدیر انبار
کارخانه سیمان گیلان سبز
۱۳۸۰ - ۱۳۹۰
سرپرست انبار
فرآورده های نسوزپارس یزد
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات