یلق ثفقلقل

یلق ثفقلقل

حسابداری و امور مالی

۱ارتباط ۲مهارت
تهران | تهران
حسابدار پروژه
شرکت نمابر مهر
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد حسابداری
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کارشناسی حسابداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۸
گواهینامه معامله گری بازار سرمایه(اوراق _ کالا _ انرژی _ مشتقه)
کانون کارگزاران
نرم افزار مالی همکاران سیستم
۱۳۹۵
نرم افزار مالی همکاران سیستم
همکاران سیستم
ICDL 1
۱۳۹۳
ICDL 1
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
حسابدار پروژه
شرکت نمابر مهر
پروژه‌ها
۱۳۹۴-۰۳
سرمایه فکری و ارزش آن در بازار های رقابتی
کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت MEAE2015
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات