رضا عقیلی فر

رضا عقیلی فر

کارشناس مدیریت

۲۴ارتباط ۲مهارت
آذربایجان غربی | مهاباد
سرپرست خط تولید لبنیات
لبنیات
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد مهاباد
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد مهاباد
۱۳۹۲ اکنون
کارشناسی مدیریت دولتی
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
سرپرست خط تولید لبنیات
لبنیات
زبان ها
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات