سعید لطفی

سعید لطفی

کارشناسی مهندسی عمران

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
امور نظارتی
شرکت آتی ساز
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی مراغه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مراغه
۱۳۸۵ - ۱۳۸۸
کارشناسی مهندسی عمران
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
امور نظارتی
شرکت آتی ساز
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات