سکینه نورمحمدی

سکینه نورمحمدی

کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی جغرافیای طبیعی

۵ارتباط ۰مهارت
آذربایجان غربی | شاهین دژ
کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان
تحصیلات
دانشگاه زنجان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی جغرافیای طبیعی
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
کردی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات