سید مهدی معصومی

سید مهدی معصومی

کارشناسی ارشد تربیت بدنی مدیریت ورزشی

۰ارتباط ۳مهارت
فارس | شیراز
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد تربیت بدنی مدیریت ورزشی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات