ابرام ابراهیمی نسب

ابرام ابراهیمی نسب

کارشناسی زبان و ادبیات عربی

۱ارتباط ۰مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
تحصیلات
دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۳۸۷ اکنون
دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۳۷۴ - ۱۳۷۹
کارشناسی زبان و ادبیات عربی
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات