سپهر محسن پور

سپهر محسن پور

کاردانی مهندسی برق صنعتی

۰ارتباط ۵مهارت
البرز | کرج
کارشناس نشت یابی
نشت جوی کبیر
کاردانی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی صفاهان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی صفاهان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کاردانی مهندسی برق صنعتی
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناس نشت یابی
نشت جوی کبیر
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات