مطهره ولی نژاد

مطهره ولی نژاد

کارشناسی حسابداری سایر گرایش ها

۲ارتباط ۲مهارت
البرز | کرج
کارشناسی دانشگاه البرز
تحصیلات
دانشگاه البرز
۱۳۸۹ - ۱۳۹۴
کارشناسی حسابداری سایر گرایش ها
مهارت ها
| ۱نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات