محسن زیودار

محسن زیودار

کارشناسی مکانیک ساخت و تولید

۰ارتباط ۵مهارت
قزوین | البرز
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کار قزوین
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کار قزوین
۱۳۸۷ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات