موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کار قزوین

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کار قزوین

Kar Ghazvin Institute of Higher Education

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
قزوین
شهر
قزوین
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کار قزوین در آرمانگر عضو هستند که ۴۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۵۲ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۵۲%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۴۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کار قزوین در آرمانگر عضو هستند که ۳۹ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از تهران، 36 درصد از البرز، 14 درصد از قزوین، و ۱۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۵۰ نفر
۳۹%
۳۹%
البرز
کمتر از ۵۰ نفر
۳۶%
۳۶%
قزوین
بیش از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کار قزوین در آرمانگر عضو هستند که ۶۰ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۲ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۶۰%
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۳۲%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
بیش از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE)
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی حسابداری بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی صنایع ایمنی صنعتی و محیط کار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۴۶%
۴۶ %