فریدون نوری

فریدون نوری

کارشناسی مهندسی عمران

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | اندیشه
سرپرست اجرایی
صحاح سازه
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
۱۳۸۳ - ۱۳۸۷
کارشناسی مهندسی عمران
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
سرپرست اجرایی
صحاح سازه
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات