فاطمه جنانی

فاطمه جنانی

کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز قم
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز قم
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
کارشناسی آموزش ابتدایی علوم اجتماعی
مهارت ها
| ۰نفر
توضیحات