دانشگاه پیام نور مرکز قم

دانشگاه پیام نور مرکز قم

Payame Noor University of Qom

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
قمصر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز قم در آرمانگر عضو هستند که ۳۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۶۱%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز قم در آرمانگر عضو هستند که ۳۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از قم، 22 درصد از تهران، 13 درصد از البرز، 4 درصد از آذربایجان شرقی، 4 درصد از کردستان، 4 درصد از خوزستان، 4 درصد از سیستان و بلوچستان، 4 درصد از چهارمحال و بختیاری، 4 درصد از قزوین، و ۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
قم
کمتر از ۱۰ نفر
۳۹%
۳۹%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سیستان و بلوچستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۲%
۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز قم در آرمانگر عضو هستند که ۷۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۷۸%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد الهیات علوم قرآن و حدیث
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی آموزش
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی علوم کامپیوتر فناوری اطلاعات
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی روانشناسی عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مدیریت پروژه
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی تربیت بدنی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی آموزش ابتدایی علوم اجتماعی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی راهنمایی و مشاوره
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۴۵%
۴۵ %