دانشگاه پیام نور مرکز قم

دانشگاه پیام نور مرکز قم

Payame Noor University of Qom

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
قمصر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز قم در آرمانگر عضو هستند که ۴۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۶۰%
زن بیش از ۱۰ نفر ۴۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز قم در آرمانگر عضو هستند که ۵۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از قم، 17 درصد از تهران، 10 درصد از البرز، 7 درصد از چهارمحال و بختیاری، و ۱۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
قم
بیش از ۱۰ نفر
۵۳%
۵۳%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز قم در آرمانگر عضو هستند که ۸۷ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۸۷%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مدیریت پروژه
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی آموزش
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی مدیریت اجرایی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی علوم کامپیوتر فناوری اطلاعات
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی روانشناسی عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۵۱%
۵۱ %