زهیر شعبانی

زهیر شعبانی

سرپرست کارگاه ومدیر بهره برداری در شرکت کیان پایاب

۰ارتباط ۹مهارت
البرز | کرج
سرپرست کارگاه ومدیر بهره برداری
شرکت کیان پایاب
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی بافق
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بافق
۱۳۸۱ - ۱۳۸۵
کاردانی مهندسی عمران نقشه برداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
گواهینامه سطح ۱و۲آلتراسونیک
NGB
گواهینامهVT
NGB
گواهینامهPT
NGB
گواهینامهMT
NGB
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
سرپرست کارگاه ومدیر بهره برداری
شرکت کیان پایاب
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
مدیرتولید
شرکت فولادتدبیر اصفهان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
مسئول اجرایی پروژه
شرکت تروندتدبیر
۱۳۸۸ - ۱۳۸۸
مدیر نقشه برداری
شرکت عمران مارون
۱۳۸۷ - ۱۳۸۷
بازرس ساخت و ساز
شرکت مهندسی مشاور سازه آزمون فولاد