دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن

دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن

Islamic Azad University of Tonekabon

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
مازندران
شهر
تنکابن
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن در آرمانگر عضو هستند که ۵۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۴۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۴۲%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۵۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن در آرمانگر عضو هستند که ۵۳ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از مازندران، 18 درصد از تهران، 9 درصد از گیلان، 7 درصد از البرز، 4 درصد از گلستان، و ۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
مازندران
کمتر از ۵۰ نفر
۵۳%
۵۳%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸%
گیلان
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
گلستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن در آرمانگر عضو هستند که ۴۵ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۴۵%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۴۰%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۱%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی آموزش
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی سینما کارگردانی تئاتر و هنر
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد روانشناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد زیست شناسی میکروبیولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۴۸%
۴۸ %