مرتضی ستایی

مرتضی ستایی

کارشناسی ارشد الهیات تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

۳ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | مراغه
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی ارشد الهیات تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات