وحید عرب

وحید عرب

کارشناسی ارشد کشاورزی مهندسی منابع آب

۰ارتباط ۳مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناس
آساراب
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
تحصیلات
دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۳۹۰ اکنون
کارشناسی ارشد کشاورزی مهندسی منابع آب
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
کارشناس
آساراب
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات