هادی کاهنی

هادی کاهنی

کارشناسی برق الکترونیک

۹ارتباط ۴مهارت
گیلان | رشت
مسئول دفتر گیلان و پشتیبان دستگاههای بانکی
شرکت توسن
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
۱۳۸۶ - ۱۳۸۹
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
تجارب کاری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
مسئول دفتر گیلان و پشتیبان دستگاههای بانکی
شرکت توسن
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات