علیرضا پوراکبر خشت مسجدی

علیرضا پوراکبر خشت مسجدی

کارشناسی حسابداری

۱۲ارتباط ۱مهارت
گیلان | رشت
دانشجو سال آخر
ندارم
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سردار جنگل
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سردار جنگل
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۴
فوق دیپلم
راهبردشمال
فوق دیپلم حسابداری گرفتم.
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
دانشجو سال آخر
ندارم
مهارت ها
| ۵نفر
محمد ارکیانمحمد حسن پورهادی کاهنی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
معلول جسمی حرکتی هستم. با ویلچر اینور اونور میرم. دنبال کار میگردم ولی هنوز پیدا نکردم. روستا پسیخان زندگی میکنم.