وحید موحد

وحید موحد

کارشناس صدور وخسارت بیمه

۱۹ارتباط ۶مهارت
یزد | یزد
کارشناس
شرکت بیمه سینا
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم علوم انسانی
تجارب کاری
۱۳۸۹ - ۱۳۹۵
کارشناس
شرکت بیمه سینا
۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
کارشناس خسارت اتومبیل
شرکت بیمه ایران
۱۳۸۷ - ۱۳۸۷
مسئول پذیرش
شرکت مخابرات استان یزد بخش مامور سرا
۱۳۸۷ - ۱۳۸۷
نگهبان
سرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران قسمت آموزش
۱۳۸۵ - ۱۳۸۶
کار پرداز
شرکت عاجهای استوار کویر