مجید ارمان طاهری

مجید ارمان طاهری

مهندسی برق مخابرات

۴۰ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | خلیل آباد
نماینده
بیمه
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
نماینده
بیمه
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
تکنسین تعمیر و نگهداری
ایرانسل
مهارت ها
| ۲۵نفر
سیدعلیرضا علوی نژادحسین جغراتیانوحید موحدمهدی ابراهیمیمحمد حسن پور
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات