مجید ارمان طاهری

مجید ارمان طاهری

کارشناسی مهندسی برق مخابرات

۴۰ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | خلیل آباد
نماینده
بیمه ملت
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی توس
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی توس
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی برق مخابرات
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
نماینده
بیمه ملت
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
تکنسین تعمیر و نگهداری
ایرانسل
مهارت ها
| ۲۵نفر
سیدعلیرضا علوی نژادحسین جغراتیانوحید موحدمهدی ابراهیمیمحمد حسن پور
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات