بهزاد محمدی

بهزاد محمدی

بیکار

۰ارتباط ۳مهارت
تهران | اسلام شهر
بازاریاب مویرگی
شرکت آماده لذیذ
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی تعالی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی تعالی
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT
تجارب کاری
۱۳۹۸ - ۱۳۹۸
بازاریاب مویرگی
شرکت آماده لذیذ
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات