جابر روشن مکان

جابر روشن مکان

پروژه

۰ارتباط ۲مهارت
خوزستان | رامهرمز
کارشناسی دانشگاه لرستان
تحصیلات
دانشگاه لرستان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی زمین شناسی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
اینجانب با توجه به رشته تحصیلی توانایی تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به مسائل زمین شناسی و توپوگرافی سطح زمین جهت انجام پروژه هایی همچون راه سازی،حفاری،گودبرداری،خطوط کانال..میباشم