حامد کلاتی

حامد کلاتی

کارشناسی حسابداری

۵ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | مشهد
حسابدار ارشد
صنایع تولیدات کاغذی خراسان_گلریز
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی راهیان نور
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی راهیان نور
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
۱۳۸۲ - ۱۳۸۵
کاردانی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
حسابدار ارشد
صنایع تولیدات کاغذی خراسان_گلریز
داری 8 سال سابقه کاری در واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرک صنعتی توس_مشهد
مهارت ها
| ۳نفر
شهاب رضاییمحمد حسن پور
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات