در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰۰ نفر از اعضا حسابداری را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که حسابداری را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند حسابداری را بصورت مبتدی و حدود ۳۷ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند حسابداری را بصورت متوسط و حدود ۲۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند حسابداری را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۵۰ عضو ۵%
متوسط بیش از ۱۰۰ عضو ۲۸%
پیشرفته بیش از ۱۰۰ عضو ۳۷%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۲۹%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۵۵%
زن بیش از ۱۰۰ عضو ۴۵%
کاربران منتخب