عادل بنی صفار

عادل بنی صفار

کارشناسی ارشد مدیریت

۲ارتباط ۲مهارت
سمنان | شاهرود
مدیر
شرکت شیر و لبنیات پاستوریزه شاهرود
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
دانشگاه آزاد اسلامی دامغان
۱۳۸۴ - ۱۳۸۸
کارشناسی صنایع غذایی
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
مدیر
شرکت شیر و لبنیات پاستوریزه شاهرود
انجام امور مربوط به تولید - بازرگانی - فروش و اداری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
کارشناس
فرآورده های لبنی فجر
انجام امور مربوط به کسب استانداردهای کیفیت لازم صنایع لبنی
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کارشناس
جهاد کشاورزی میامی
کارشناس اداره
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات